Služby

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Domáca ošetrovateľská starostlivosť poskytuje sestra s príslušnou odbornosťou. Agentúra zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v koordinácii s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta.

Náplň činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na základe indikácie primárnej starostlivosti. Lekár primárnej starostlivosti ju indikuje na základe:

- zdravotného stavu pacienta, alebo
- na návrh lekára špecialistu, alebo
- na návrh ošetrujúceho lekára lôžkového zdravotníckeho zariadenia.

Najčastejšie indikované ošetrovateľské výkony:

 • Ošetrovateľská hygiena
 • Ošetrovanie rán
 • Ošetrovanie preležanín
 • Ošetrovanie vredov predkolenia a kúpeľ dolných končatín
 • Ošetrovanie stómií
 • Starostlivosť o epidurálny katéter
 • Starostlivosť o sondu a výživu pacienta sondou
 • Starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheálnu kanylu
 • Cievkovanie (žien), starostlivosť o močový katéter, jeho preplach, sledovanie diurézy
 • Čistenie a dezinfekcia tracheálnej kanyly
 • Polohovanie pacienta
 • Očistená klyzma
 • Meranie krvného tlaku, pulzu a teploty
 • Nácvik podávania inzulínu
 • Ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta
 • Aplikácia injekcií intramuskulárne, subkutánne.
 • Aplikácia liečiva intravenózne
 • Príprava a podávanie infúzií
 • Ošetrovateľská rehabilitácia sestrou
 • Vyšetrenie moču indikátorovým médiom
 • Odber krvi, moču, výtery hrdla
 • Odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti chorého doma

Starostlivosť je určená úplne imobilným alebo čiastočne mobilným osobám, ktoré si vyžaduje komplexnú ošetrovateľská starostlivosť, ale nie sú schopné samostatne chodiť na ošetrovanie do ambulancie a preto potrebujú ošetrovanie v domácom prostredí.